Käesolev veebileht peaks kaasa aitama õppeaine

"Arvutite aritmeetika ja loogika"  materjali õppimisele ja sellest arusaamisele.

Kursuse sisu koosneb kahest osast:

Veebileht võimaldab lahendada mõningaid ülesandeid peatükist "Arvusüsteemid"
Veebilehe autor: Dmitri Semirenko