Tere tulemast Diskreetse matemaatika kodulehele!

IAX0010 DISKREETNE MATEMAATIKA / DISCRETE MATHEMATICS / 2019/20 õppeaasta kevadsemester

*******************************

UUS! 2019.sügissemestri loengute videosalvestused! UUS!

******************************
Õppeaine õppejõud:
arvutisüsteemide instituudi dotsent Margus Kruus
arvutisüsteemide instituudi lektor Harri Lensen
Aine annab 6,0 EAP
Eksami sooritamise eeldusteks käesolevas aines on:

1. individuaalne kirjalik KODUTÖÖ, s.o. ülesannete lahendamine, vormistamine, tähtaegne esitamine ja vajadusel kaitsmine
OMA KODUTÖÖ individuaalülesande leiad siit!!
2. veebipõhiste TESTIDE sooritamine e-õppekeskkonnas Moodle

Täiendavat infot saad ka: http://www.diskmat.ee/

**********************************************************************
Testide sooritamiseks on vaja siseneda Moodle-i keskkonda,
registreeruda Infotehnoloogia teaduskonna

Arvutisüsteemide instituudi ainele "Diskreetne matemaatika“ (iseregistreerumine).
Kõigi probleemide korral pöörduge e-maili teel Harri Lenseni või Margus Kruusi poole!

*************************************************************************

Valik kirjandust:
Põhiõpik: Diskreetne matemaatika (H.Lensen, M.Kruus, TTÜ, 2002, 2003, 2006, 2012)
Diskreetse matemaatika elemendid (R.Palm, Tartu Ülikool, 2003)
Loogikalülituste koostamise metoodika (A.Ariste)
Graafid (A.Buldas, P.Laud, J.Villemson, Tartu Ülikool, 2003)
Discrete mathematics (in …)
Diskreetse matemaatika lühikonspekt 

Loengumaterjale:
1. Sissejuhatus - millest kursuses juttu tuleb (.ppt)

Sama (.pdf)
2. Matemaatiline loogika I (lausearvutus, kahe muutuja funktsioonid, loogika põhiseadused) (.ppt)

Sama (.pdf)
3. Matemaatiline loogika II (loogikafunktsioonide normaalkujud, minimeerimine normaalkujude klassis) (.ppt)

Sama (.pdf)

4. Matemaatiline loogika III (loogikafunktsioonide minimeerimine Karnaugh' kaardiga) (.ppt)

Sama (.pdf)

5. Matemaatiline loogika IV (loogikafunktsioonide minimeerimine McCluskey meetodil) (.ppt)

Sama (.pdf)

6. Loogikafunktsiooni Shannoni arendus ja tuletis (.ppt)
Sama (.pdf)

7. Matemaatiline loogika V (Nõrgalt määratud funktsioonid. Loogikafunktsioonide täielikud süsteemid.) (.ppt)

Sama (.pdf)

8. Baassüsteemid (.ppt)

Sama (.pdf)

9. Hulgateooria alused (.ppt)

Sama (.pdf)

10. Vastavused ja relatsioonid (.pdf)

 

Kursuse põhiteemad

 

 

TEEMAD TÄIENDAVAKS ISESEISVAKS OMANDAMISEKS (ei olnud kaetud videoloengutes, materjal: PÕHIÕPIK/Moodle)

 

EKSAMIKORRALDUSEST (kevad 2020)

Iga tudeng, kes soovib kirjalikku kontakteksamit sooritada  peab valima hiljemalt 26.maiks 2020 kella 12:00-ks talle sobiva kirjaliku eksami aja registreerudes selleks ÕIS-is vastavale eksamile.

Hilisem eksamiaegade muutmine on võimalik ainult vabade kohtade olemasolul muudel eksamiaegadel ja MÕJUVATEL objektiivsetel põhjustel ning ainult läbi isikliku suhtluse õppejõuga e-posti aadressil < margus.kruus@ttu.ee > .

Eksamieeldusteks on arvestatud kodutöö (punktide arv pole oluline) ja Moodle’i testide summaarne tulemus 50% maksimumist.

Kirjalik eksam toimub väljakuulutatud aegadel. Reaalset eksamitöö „kirjutamisaega“ on umbes 60 minutit, kokku peaksite arvestama kuni 1,5 tunniga.

Kirjalikul kontakteksamil EI OLE LUBATUD kasutada abimaterjale, suhelda kaaslastega, kasutada  mobiiltelefoni, arvutit vm. elektroonse side/abi vahendeid.

Eksamipilet koosneb 2-3 teooriaküsimusest kogumahuga 20 punkti (tüüpiliselt mõiste/mõistete selgitus/-ed koos vastust illustreeriva/te näidetega) ja 4-5 ülesandest kogumahuga 60 punkti, millele vastamisel on lisaks lahenduskäigule ja selgelt välja toodud VASTUS-ele ja soovitavad lühidad lisakommentaarid lahenduskäigust paremaks arusaamiseks.

Üldreegel: kõik, mis eksamipiletis kirjas (lahendusmeetod, vm.), on vastamisel kohustuslik, kõik muu (mis kirjas ei ole) on vastaja vaba põhjendatud valik.

Igale tudengile garanteeritakse individuaalne eksamipilet ja paber vastuste/lahenduste kirjutamiseks. Tudengil on vaja kaasa võtta kirjutusvahendid, soovi korral joonlaud ja kindlasti tema ISIKUT TÕENDAV PILDIGA DOKUMENT, mida kontrollitakse eksamitöö vastuvõtmisel.

Eksamitööde parandamine ja hinnete väljapanemine toimub paari päeva jooksul pärast eksami lõppu. Aine lõpphinded avalikustatakse ÕIS-is. Koondhinnang fikseeritakse 100 punkti süsteemis ja koosneb kolmest komponendist: kodutöö tulemus (kuni 10 punkti), Moodle’i testide koondtulemus (kuni 10 punkti, ei tohi olla vähem kui 5 punkti) ja kirjaliku eksamitöö tulemus (kuni 80 punkti)

Hindamisskaala: lõpphinne „5“ – 90 vöi rohkem punkti maksimaalsest koondhinnangust 100 punkti; lõpphinne „4“ – 80 kuni 89 punkti; lõpphinne „3“ – 70 kuni 79 punkti; lõpphinne „2“ – 60 kuni 69 punkti; lõpphinne „1“ – 50 kuni 59 punkti; lõpphinne „0“ – alla 50 punkti maksimaalsest koondhinnangust 100 punkti. Eksamile registreerunud, kuid mitte kohale ilmunud tudengite lõpphindeks läheb ÕIS-i kirja „MI“ (mitteilmunud).

Tudengil on õigus 48 tunni vältel alates hinnete avalikustamisest ÕIS-is ja juhul kui ta on kindel, et teda on tema arvates ebaõiglaselt hinnatud (s.o. saadud hinne on (oluliselt) madalam reaalselt loodetust), võimalus õppejõuga kontakti võtta e-posti aadressil  <margus.kruus@ttu.ee > ja oma seisukohti selgitada/protesti avaldada. Edasine suhtlus on neil juhumeil individuaalne, õppejõud vaatab töö ja hinde kujunemise uuesti üle ja on võimalik kohtumine kahepoolselt kokkulepitud ajal, mille vältel toimub vestus nii töös olnud küsimuste/ülesannete ja nende vastuste kui ka kursuse muude teemade raames, et välja selgitada tudengi objektiivne teadmiste tase aines. Vestluse tulemusel võib esialgne hinne kas samaks jääda, tõusta või ka LANGEDA.

Edu õpingutes!

Margus Kruus